Άδεια Χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:  Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της Orbit systems  (“Άδεια”) είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, και θα αναφέρεστε στην παρούσα ως “Εσείς”) και στη Orbit systems, με αντικείμενο το προϊόν λογισμικού της Orbit systems που συνοδεύει την παρούσα Άδεια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναφών αποθηκευτικών μέσων, έντυπου υλικού και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης (το “Προϊόν Λογισμικού”).  Εάν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε, κάνετε λήψη, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Προϊόν Λογισμικού, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς.  Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε αυτό το Προϊόν Λογισμικού.
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το Προϊόν Λογισμικού προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις.  Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού.  Δεν πωλείται το Προϊόν Λογισμικού.

 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Με αυτήν την Άδεια Σάς χορηγούνται τα εξής δικαιώματα:
  Χρήση.  Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή, αποκλειστικά για την αξιολόγηση του εν λόγω Προϊόντος Λογισμικού, να ελέγξετε τη συμβατότητά του με άλλα προϊόντα ή/και να παρέχετε σχόλια στη Orbit systems εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης του εν λόγω Προϊόντος Λογισμικού.
  Αποθήκευση/Χρήση Δικτύου.  Επιτρέπεται, επίσης, να αποθηκεύσετε ή να εγκαταστήσετε το Προϊόν Λογισμικού σε ένα αποθηκευτικό μέσο, όπως σε ένα διακομιστή δικτύου, που θα χρησιμοποιείται μόνο για την εγκατάσταση ή την εκτέλεση του εν λόγω Προϊόντος Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή μέσω εσωτερικού δικτύου εντός της εταιρείας Σας για έλεγχο, αξιολόγηση και παροχή σχολίων στη Orbit systems εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης του εν λόγω Προϊόντος Λογισμικού.
  Χρονικός Περιορισμός.  Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Προϊόν Λογισμικού σύμφωνα με αυτό το Άρθρο 1 θα ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης του Προϊόντος Λογισμικού και για χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών.  Το Προϊόν Λογισμικού έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και δεν θα λειτουργεί μετά το πέρας της χρονικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών.  Μετά τη λήξη των δικαιωμάτων Σας με βάση την άδεια χρήσης, θα είστε σε θέση να ανοίγετε, να προβάλλετε και να εκτυπώνετε οποιαδήποτε έγγραφα δημιουργήσατε με το Προϊόν Λογισμικού.
 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.
  Περιβάλλον.  Δεν επιτρέπεται η χρήση του Προϊόντος Λογισμικού σε ενεργό λειτουργικό περιβάλλον, όπου ενδέχεται να απαιτείται η λειτουργία του προϊόντος λογισμικού να είναι ίδια με αυτή ενός προϊόντος εμπορικής έκδοσης ή η λειτουργία του με δεδομένα για τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας.
  Περιορισμοί στην Αποσυμπίληση (Reverse Engineering) και στην Ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα (Decompilation και Disassembly).  Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αποσυμπίληση ή σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του Προϊόντος Λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον παραπάνω περιορισμό.
  Διαχωρισμός συστατικών μερών.  Η Άδεια Χρήσης αφορά το Προϊόν Λογισμικού ως ενιαίο προϊόν.  Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερους από έναν ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
  Εκμίσθωση. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός του Προϊόντος Λογισμικού.
  Υπηρεσίες Υποστήριξης.  Η Orbit systems δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική ή άλλου είδους υποστήριξη για το Προϊόν Λογισμικού.
  Μεταβίβαση Λογισμικού.  Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων που Σας παραχωρούνται με την παρούσα Άδεια.
  Καταγγελία.  Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της, η Orbit systems δικαιούται να καταγγείλει αυτήν την Άδεια, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Προϊόντος Λογισμικού και όλα τα συστατικά του μέρη.
 3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.  Όλα τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν το Προϊόν Λογισμικού (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων σχεδίων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών (“applets”) που είναι ενσωματωμένα στο Προϊόν Λογισμικού), στο έντυπο υλικό που το συνοδεύει καθώς και σε οποιαδήποτε αντίγραφα του Προϊόντος Λογισμικού, όπως επίσης, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν όλα τα παραπάνω ανήκουν στη Orbit systems ή τους προμηθευτές της.  Το Προϊόν Λογισμικού προστατεύεται από τις διατάξεις των νόμων και των διεθνών συμβάσεων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  Επομένως, πρέπει να μεταχειρίζεστε το Προϊόν Λογισμικού όπως θα μεταχειριζόσαστε οποιοδήποτε άλλο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας, με την εξαίρεση ότι Εσείς επιτρέπεται είτε (α) να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Προϊόντος Λογισμικού αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης είτε (β) να εγκαταστήσετε το Προϊόν Λογισμικού σε έναν μοναδικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και υπό τον όρο ότι διατηρείτε το πρωτότυπο μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης.  Απαγορεύεται να αναπαραγάγετε το έντυπο υλικό που συνοδεύει το Προϊόν Λογισμικού.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Εάν αποκτήσατε αυτό το προϊόν στην Ελλάδα, η παρούσα Άδεια διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Εάν αποκτήσατε αυτό το προϊόν στις Η.Π.Α., η παρούσα Άδεια διέπεται από το δίκαιο της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. Εάν αποκτήσατε αυτό το προϊόν εκτός της Ελλάδας ή των Η.Π.Α. ίσως να ισχύει το τοπικό δίκαιο.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την Άδεια ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τη Orbit systems για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Orbit systems Ζερβονικόλα 1 , 19600 Μάνδρα Αττικής τηλ. 210-5552037 ή κιν. 6944733471 email: info@orbitsystems.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.  Η ORBIT SYSTEMS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.  ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΦΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.  ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ.  Η ORBIT SYSTEMS Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑ) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ORBIT SYSTEMS, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ORBIT SYSTEMS ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ